Z przygodą na ty Strona GłównaZ przygodą na ty

Forum Miłośników Przygody im. Pana Samochodzika

• FAQ • Dane_osobowe • Szukaj • Użytkownicy • Grupy
• Rejestracja • Zaloguj

Poprzedni temat :: Następny temat
Odznaka Turystyki Pieszej OTP
Autor Wiadomość
Nietajenko 
Forowy Badacz Naukowy
Użytkownik chwilowo nieaktywnyDołączył: 09 Lip 2013
Posty: 938
Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2013-08-15, 21:42   Odznaka Turystyki Pieszej OTP

Chciałbym wszystkich zachęcić do poznawania na piechotę nie tylko naszych gór ale również reszty naszego pięknego kraju. Dobrym do tego stymulatorem jest Odznaka Turystyki Pieszej ustanowiona przez PTTK. Podobnie jak GOT zdobywa się ją w różnych stopniach. Poniżej przedstawiam regulamin OTP.

REGULAMIN ODZNAK TURYSTYKI PIESZEJ PTTK


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Odznaka Turystyki Pieszej (zwana w skrócie OTP) jest odznaką ustanowioną i nadawaną przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) w celu zachęcania społeczeństwa do uprawiania turystyki pieszej nizinnej, poznawania kraju ojczystego, jego przeszłości, współczesnego dorobku, kultury, piękna krajobrazu i przyrody.

2. OTP można zdobywać jedynie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

3. OTP przyznaje Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK (KTP) bezpośrednio bądź za pośrednictwem Oddziałowych (międzyoddziałowych, regionalnych) Komisji Turystyki Pieszej PTTK (OKTP). Wskazane jest, aby przyznane odznaki były wręczane w sposób uroczysty podczas zlotów, rajdów bądź innych spotkań turystycznych.

4. O OTP może ubiegać się każdy, kto ukończył 8 lat i spełnił warunki przewidziane niniejszym regulaminem. Wyjątek stanowi odznaka „Siedmiomilowe Buty”.

5. OTP jest ustanowiona w sześciu kategoriach i może być zdobywana tylko w kolejności wymienionych kategorii i stopni:

- „Siedmiomilowe Buty” w stopniach: srebrnym i złotym (dotyczy wyłącznie osób w wieku poniżej 10 lat),
- popularna OTP (bez stopni),
- mała OTP w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym,
- duża OTP w stopniach: srebrnym i złotym,
- odznaka „Za Wytrwałość w Turystyce Pieszej”,
- OTP „Dla Najwytrwalszych”.

Osoby rozpoczynające zdobywanie OTP w wieku powyżej 10 lat pomijają zdobywanie "Siedmiomilowych Butów".

6. Na OTP zalicza się wycieczki piesze (1 km = 1 punkt) odbywane na terenach nizinnych i wymienionych terenach wyżynnych kraju: Góry Świętokrzyskie, Masyw Ślęży, Pogórze Karpackie i Sudeckie, Góry Stołowe, Opawskie i Kaczawskie oraz na terenach kotlin: Jeleniogórskiej, Kłodzkiej, Żywieckiej, Nowotarskiej i Sądeckiej.

7. Powtórzenie trasy lub jej odcinka (przejście tym samym fragmentem szlaku lub dokładnie tą samą drogą), niezależnie od kierunku, nie jest zaliczane przy ubieganiu się o ten sam stopień OTP.

8. Na OTP zalicza się również punkty za zwiedzanie miejscowości według punktacji podanej w załączniku nr 1. Przodownik Turystyki Pieszej w czasie weryfikacji może obniżyć liczbę punktów za zwiedzanie w zależności od stwierdzonego stopnia poznania miejscowości.

9. Za zwiedzanie miejscowości umieszczonych w wykazie zalicza się ustaloną liczbę punktów pod warunkiem wpisania do Książeczki Wycieczek Pieszych obiektów zwiedzanych w danej miejscowości. Wymagane jest zwiedzenie przynajmniej najważniejszych obiektów. Zwiedzenie tej samej miejscowości może być zaliczone tylko raz, niezależnie od stopnia OTP. Nie zalicza się punktów za zwiedzanie miejsca zamieszkania.

10. Wycieczki dwudniowe i dłuższe można dzielić, ale tylko odcinkami dziennymi, w celu zaliczenia ich na dwa stopnie odznaki. Wymagane jest jednak podanie długości tras dziennych.

Wycieczki wielodniowe powinny mieć zachowaną ciągłość wędrowania.

11. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień odznaki. Wyjątek stanowi zdobycie popularnej oraz małej brązowej OTP. Za „zdobycie odznaki” przyjmuje się spełnienie warunków jej zdobycia niezależnie od daty weryfikacji.

12. Podstawą przyznania odznaki „Siedmiomilowe Buty”, popularnej i małych OTP oraz zaliczenia norm na odznaki „Za Wytrwałość w Turystyce Pieszej” i OTP „Dla Najwytrwalszych” jest Książeczka Wycieczek Pieszych według wzoru ustalonego przez KTP. (Patrz załącznik nr 3).

13. Trasa wycieczki (rajdu) powinna być szczegółowo wpisana do Książeczki Wycieczek Pieszych z podziałem na odcinki dzienne i poświadczona przez:

a) Przodownika Turystyki Pieszej PTTK (jeśli był obecny na wycieczce; jeśli nie – tylko wtedy, gdy ma uprawnienia na dane województwo),

b) prowadzącego wycieczkę przewodnika turystycznego, przodownika bądź instruktora dowolnej dyscypliny turystyki kwalifikowanej, nauczyciela lub instruktora harcerskiego,

c) kierownika wycieczki organizowanej przez jednostkę PTTK, organizację młodzieżową, zakład pracy, szkołę lub inną instytucję.

Poświadczenia przez osoby wymienione w punktach b i c należy potwierdzić pieczątką instytucji organizującej wycieczkę.

Poświadczenie pisemne wydane przez organizatora imprezy należy wkleić do Książeczki Wycieczek Pieszych – nie zwalnia to od szczegółowego wpisania trasy z podziałem na odcinki dzienne.

14. Wycieczki indywidualne powinny być również poświadczone na szlaku przez Przodownika Turystyki Pieszej bądź innych członków kadry PTTK lub w ogniwach i obiektach PTTK. Honorowane są również poświadczenia urzędów, instytucji, zakładów państwowych, prywatnych i spółdzielczych, urzędów pocztowych, stacji kolejowych, posterunków policji, domów wczasowych itp. Obowiązuje wpisanie daty przejścia.

Przy zdobywaniu „Siedmiomilowych Butów” wystarczające jest poświadczenie rodziców bądź opiekunów.

15. Poświadczenia, o których mowa w punkcie 12. i 13., mogą być zastąpione szczegółowym opisem trasy wycieczki dołączonym do Książeczki Wycieczek Pieszych i potwierdzonym przez Przodownika Turystyki Pieszej, posiadającego uprawnienia na dany teren.

16. Jako górną granicę zdobytych jednego dnia punktów przyjmuje się:

dla dzieci i młodzieży do lat 15 – 20 punktów,

dla pozostałych – 30 punktów.

17. Przodownicy Turystyki Pieszej są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń i opisów, o których mowa w punktach 12., 13., 14 i 40.

II. WERYFIKACJA OTP


18. „Siedmiomilowe Buty”, popularną oraz małe OTP przyznają Terenowe Referaty Weryfikacyjne OTP (TRW OTP) przy OKTP, kołach, klubach i innych jednostkach organizacyjnych PTTK.
TRW OTP zostają powołane pisemną decyzją KTP, na wniosek jednostki organizacyjnej PTTK lub własny KTP.

19. W skład TRW OTP wchodzą Przodownicy Turystyki Pieszej różnych stopni; w zależności od zakresu ich uprawnień, KTP nadaje referatowi upoważnienie do przyznawania odznak różnych stopni.

TRW OTP chcący uzyskać uprawnienia przyznawania małej OTP w stopniu złotym, musi mieć w swoim składzie co najmniej jednego Przodownika Turystyki Pieszej mającego uprawnienia na całą Polskę.

20. Przy weryfikacji kolejnych stopni odznaki należy przedłożyć Książeczkę Wycieczek Pieszych z ostatnią przyznaną OTP.

21. W przypadku wątpliwości związanych z przedłożoną dokumentacją Przodownik Turystyki Pieszej lub TRW OTP może poddać ubiegającego się o odznakę sprawdzianowi, celem stwierdzenia, czy rzeczywiście przebył podaną trasę.

22. W razie odmowy przyznania OTP należy to odnotować w Książeczce Wycieczek Pieszych z podaniem przyczyn.

III. „SIEDMIOMILOWE BUTY”


23. W celu zachęcenia najmłodszych do uprawiania wędrówek pieszych i poznawania kraju, a przede wszystkim okolicy miejsca zamieszkania, KTP ustanowiła odznakę „Siedmiomilowe Buty”.

24. Punkty na „Siedmiomilowe Buty” zdobywa się wyłącznie za przejścia piesze.

25. Odznakę mogą zdobywać dzieci w wieku do 10 lat włącznie.

26. Odznaka jest ustanowiona w dwóch stopniach, które należy zdobywać kolejno i tylko jeden stopień w roku kalendarzowym:

- I stopień (Srebrne Buty) – za zdobycie 30 punktów, z tym że dzienna wędrówka nie może przekraczać 8 km,
- II stopień (Złote Buty) – dla posiadaczy odznaki I stopnia za zdobycie 50 punktów, z tym że dzienna wędrówka nie może przekraczać 12 km.

27. Odznakę można zdobywać pod opieką dorosłych na wycieczkach rodzinnych, szkolnych, harcerskich itp.

28. Przebieg tras oraz liczba przebytych kilometrów powinny być wpisane w Książeczce Wycieczek Pieszych i poświadczone według zasad wynikających z punktów 12. i 13.

IV. POPULARNA OTP


29. Popularną OTP można zdobywać po ukończeniu 8 lat. Przyznaje się ją za uzyskanie w dowolnym czasie 60 punktów podczas wycieczek pieszych, w tym za zwiedzanie miejscowości i miejsc z załącznika nr 1 – najwyżej 15 punktów.

30. Popularna OTP nie musi być poprzedzona odznaką „Siedmiomilowe Buty”, poprzedza natomiast małe OTP.

V. MAŁA OTP


31. Ubiegający się o małą OTP powinien udokumentować zdobycie określonej liczby punktów w dowlonym czasie:

Stopień odznaki......Ogółem punktów......Punkty za zwiedzanie - najwyżej do
......brązowy.....................100.....................................20.........................
.......srebrny.....................250.....................................50.........................
.........złoty.......................500....................................100.........................


32. Małą OTP w stopniu srebrnym należy zdobywać co najmniej na terenie dwóch województw. W każdym z nich należy uzyskać co najmniej 50 punktów, w tym co najmniej 40 punktów za przejścia piesze. Obowiązuje odbycie jednej wycieczki trzydniowej.

33. Małą OTP w stopniu złotym należy zdobywać co najmniej na terenie trzech województw. W każdym z nich należy uzyskać co najmniej 50 punktów, w tym co najmniej 40 punktów za przejścia piesze. Obowiązuje odbycie jednej wycieczki pięciodniowej lub dwóch trzydniowych.

VI. DUŻA OTP


34. Duże OTP zdobywa się poprzez opracowanie i przebycie szlaków o określonej długości, z zachowaniem ciągłości wędrowania. Ich trasy mogą przebiegać w części lub w całości szlakami znakowanymi. Każdy ze szlaków na duże OTP musi przebiegać przez inne województwo.

35. Każdy ze stopni dużej OTP można zdobywać w dowolnym czasie.

36. Ubiegający się o dużą OTP w stopniu srebrnym musi posiadać małą OTP w stopniu złotym oraz przebyć dwa szlaki o długości co najmniej 150 km każdy, opracowane przez ubiegającego się i zaopiniowane przez Przodownika Turystyki Pieszej, posiadającego uprawnienia na dany teren. Każdy ze szlaków powinien być przebyty w czasie jednej nieprzerwanej wędrówki. Duża OTP w stopniu srebrnym może być zdobywana również na trasach Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego – w tym przypadku nie obowiązuje opiniowanie szlaku przez Przodownika Turystyki Pieszej. Obowiązuje jednak wykonanie opisu przebytych tras..

37. Ubiegający się o dużą OTP w stopniu złotym musi posiadać dużą OTP w stopniu srebrnym i przebyć opracowane przez siebie dwa szlaki o długości co najmniej 200 km każdy, zaopiniowane przez Przodownika Turystyki Pieszej posiadającego uprawnienia na dany teren. Każdy ze szlaków powinien być przebyty w jednej nieprzerwanej wędrówce.

38. W ciągu jednego roku można zdobyć (spełnić warunki) tylko jedną dużą OTP

39. Duże OTP przyznaje tylko Główny Referat Weryfikacyjny OTP (GRW OTP) działający przy KTP. Ubiegający się o przyznanie odznaki przesyła do KTP (adres: 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11) wypełniony formularz wniosku o przyznanie dużej OTP (wzór – załącznik nr 2) z załączeniem:

a) przy zdobywaniu dużej OTP w stopniu srebrnym – Książeczki Wycieczek Pieszych, w której była przyznana mała złota OTP, a przy zdobywaniu dużej OTP w stopniu złotym – numeru legitymacji stwierdzającej przyznanie dużej OTP w stopniu srebrnym.

b) opisów przebytych szlaków z podaniem liczby kilometrów, zwiedzanych obszarów i miejscowości, a szczególnie informacji nie uwzględnionych w przewodnikach po danym terenie itp. Pożądane jest ilustrowanie opisów zdjęciami lub szkicami. „Opis” należy rozumieć jako kronikę marszu – materiał krajoznawczy mający dokumentować zdobytą wiedzę krajoznawczą ubiegającego się o odznakę. Może być wykonany w dowolnej formie: opisu słownego, kroniki, fotokroniki, nagrania audio lub wideo, prezentacji multimedialnej itd.

c) do wniosku należy dołączyć znaczki na przesyłkę zwrotną.

40. Opisy szlaków przed złożeniem w GRW OTP muszą być zaopiniowane przez Przodownika Turystyki Pieszej posiadającego uprawnienia na dany teren. Przodownicy TP ubiegający się o OTP są zwolnieni z tego wymogu.

41. Punkty za zwiedzanie miejscowości nie są zaliczane przy zdobywaniu dużych OTP.

VII. ODZNAKA „ZA WYTRWAŁOŚĆ W TURYSTYCE PIESZEJ”


42. Odznakę „Za Wytrwałość w Turystyce Pieszej” mogą zdobywać posiadacze dużych OTP bądź małej OTP w stopniu złotym.

43. Odznakę zdobywa się przez wielokrotne powtórzenie normy przewidzianej dla małej OTP w stopniu brązowym.

44. W ciągu roku kalendarzowego (tj. od 1 stycznia do 31 grudnia) można zaliczyć wykonanie tylko jednej normy. Normę można zdobywać w dowolnym czasie. Następnych wycieczek odbytych w danym roku kalendarzowym nie można zaliczyć na poczet normy dla następnego roku. Pierwszą normę zdobywa się w roku następnym po zdobyciu OTP w stopniu upoważniającym do ubiegania się o odznakę „Za Wytrwałość w Turystyce Pieszej”.

45. Przy zdobywaniu I stopnia odznaki (zielonej) posiadacz dużej OTP w stopniu złotym zdobywa odznakę za potwierdzone wykonanie pięciu norm, posiadacz dużej OTP w stopniu srebrnym – za wykonanie 7 norm, a posiadacz małej OTP w stopniu złotym – za wykonanie 9 norm. Zaliczenie pierwszej normy zobowiązuje do uzyskania odpowiedniej liczby norm, niezależnie od późniejszego zdobycia wyższych stopni odznaki.

Przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki (granatowej i czerwonej) obowiązuje już każdego zdobywającego odznakę wykonanie tylko pięciu norm dla każdego jej stopnia, niezależnie od jakiej OTP zaczął zdobywanie I stopnia (zielonego).

46. Normy na odznakę można zdobywać równocześnie z przebyciem szlaków przewidzianych na dużą OTP. W tym przypadku norma na odznakę musi być uzyskana w innych województwach, niż przebiegał szlak na dużą OTP.

47. Dokumentację odbytych wycieczek na odznakę należy prowadzić w Książeczce Wycieczek Pieszych.

48. Po uzyskaniu każdorazowej normy, Książeczkę Wycieczek Pieszych poświadczoną przez Przodownika Turystyki Pieszej posiadającego uprawnienia na dane województwo, należy złożyć celem zweryfikowania w najbliższym TRW.

49. Po uzyskaniu ostatniej normy (piątej, siódmej lub dziewiątej) całość dokumentacji wraz ze znaczkami na przesyłkę zwrotną należy przesłać listem poleconym do KTP, celem przyznania odznaki.

W przypadku zdobywania odznaki przez posiadacza małej OTP w stopniu złotym (9 norm) oprócz Książeczek Wycieczek Pieszych zawierających zweryfikowane normy należy nadesłać Książeczkę Wycieczek Pieszych, w której zweryfikowano małą OTP w stopniu złotym.

W przypadku zdobywania odznaki przez posiadacza dużej OTP w stopniu srebrnym (7 norm) lub dużej OTP w stopniu złotym (5 norm) należy dodatkowo podać numer legitymacji, stwierdzającej przyznanie dużej OTP.

50. Dla zdobywania odznaki nie jest wymagana kalendarzowa ciągłość uzyskiwania norm; przerwa roczna lub dłuższa nie przekreśla uprzednio zdobytych i zweryfikowanych norm.

51. Odznaka jest wykonana w trzech kolorach: pierwszy stopień – w otoku ciemnozielonym, drugi – w otoku granatowym, trzeci – w otoku czerwonym.

VIII. OTP DLA „NAJWYTRWALSZYCH”


52. Odznakę „Dla Najwytrwalszych” mogą zdobywać tylko posiadacze najwyższego, III stopnia odznaki „Za Wytrwałość w Turystyce Pieszej”. Odznaka ta stanowi kontynuację systemu odznak pieszych PTTK.

53. Odznakę zdobywa się przez pięciokrotne powtórzenie normy przewidzianej dla małej OTP w stopniu brązowym (bez punktów za zwiedzanie miast).

54. Odznaka „Dla Najwytrwalszych” posiada trzy stopnie, obowiązuje kolejność ich zdobywania. Dla uzyskania każdego ze stopni konieczne jest uzyskanie zaliczenia pięciu norm rocznych.

55. Prawo zaliczania norm rocznych mają wszystkie TRW OTP.

56. Po uzyskaniu ostatniej (piątej) normy, ostatnią Książeczkę Wycieczek Pieszych wraz z numerem legitymacji stwierdzającej przyznanie odznaki „Za Wytrwałość w Turystyce Pieszej” III stopnia należy przesłać wraz ze znaczkami na przesyłkę zwrotną do Klubu Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej za pośrednictwem KTP na adres: 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11. Po dokonaniu weryfikacji nadesłana dokumentacja wraz z odznaką (o ile została uiszczona opłata za odznakę) odesłana zostanie na wskazany adres.

57. Odznaka „Dla Najwytrwalszych” jest wykonana w trzech kolorach metalu: I stopień – brązowy, II stopień – srebrny i III stopień złoty.

58. Ostateczna interpretacja regulaminu OTP „Dla Najwytrwalszych” należy do Klubu Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej i KTP.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


59. Przy załatwianiu przyznawania OTP drogą korespondencyjną należy dołączyć znaczki pocztowe o wartości opłaty pocztowej jak przy nadaniu.

60. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.

61. Regulamin niniejszy został opracowany przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK i zatwierdzony przez Zarząd Główny PTTK w dniu w dniu 27 czerwca 2009 roku uchwałą nr 423/XVI/2009 . Obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

62. Tracą moc wszystkie poprzednie wersje regulaminu Odznak Turystyki Pieszej.


Wykaz miejsc i miejscowości punktowanych na OTP
_________________
Refert non fatigo et consolatoria calceamenta...
Harpagan http://www.harpagan.pl/rajd/
 
 
Nietajenko 
Forowy Badacz Naukowy
Użytkownik chwilowo nieaktywnyDołączył: 09 Lip 2013
Posty: 938
Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2013-08-15, 21:46   

Dzisiaj mój synek zdobył kolejne 5 punktów do odznaki OTP "Siedmiomilowe Buty" i jest z tego bardzo dumny. Oto jakie dziwo zobaczyliśmy po drodze:

IMG_8793.JPG
Plik ściągnięto 15 raz(y) 911.56 KB

_________________
Refert non fatigo et consolatoria calceamenta...
Harpagan http://www.harpagan.pl/rajd/
 
 
Waldemar_B 
Żądny przygód
czarny charakterWiek: 42
Dołączył: 11 Lip 2013
Posty: 227
Skąd: Allenstein
Wysłany: 2013-08-15, 22:02   

Gdzie byliście?
_________________

 
 
barttez 
Forowy Lektor


Wiek: 41
Dołączył: 13 Lip 2013
Posty: 1197
Skąd: lubelskie
Wysłany: 2013-08-16, 04:18   

Brachu ale najpierw chyba trzeba się zapisać do PTTK ?
_________________

Aetas dulcissima adulescentia est
 
 
Nietajenko 
Forowy Badacz Naukowy
Użytkownik chwilowo nieaktywnyDołączył: 09 Lip 2013
Posty: 938
Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2013-08-16, 07:08   

barttez napisał/a:
Brachu ale najpierw chyba trzeba się zapisać do PTTK ?

A tu cię zaskoczę - nie trzeba być członkiem PTTK by zdobywać pttkowskie odznaki. Ja jestem tego żywym przykładem, aczkolwiek po ostatniej tatrzańskiej przygodzie kiedy to w schronisku morskooczańskim musiałem wybecalować 55 zetełek za nocleg, a przy członkowstwie zapłaciłbym 20% mniej coraz poważniej się nad tym członkostwem zastanawiam.
_________________
Refert non fatigo et consolatoria calceamenta...
Harpagan http://www.harpagan.pl/rajd/
 
 
Waldemar_B 
Żądny przygód
czarny charakterWiek: 42
Dołączył: 11 Lip 2013
Posty: 227
Skąd: Allenstein
Wysłany: 2013-08-16, 07:25   

Ja się nie zastanawiam, tylko zapisuje. Prócz zniżek są ciekawe rajdy u nas, nie tylko dla członków, ale składką choć wspierasz ruch turystyczny.
_________________

 
 
Nietajenko 
Forowy Badacz Naukowy
Użytkownik chwilowo nieaktywnyDołączył: 09 Lip 2013
Posty: 938
Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2013-08-16, 08:01   

Waldemar_B napisał/a:
Gdzie byliście?

A zeszliśmy połowę żółtego szlaku im. Piotra Diernowa od sanatorium wzdłuż Wadąga do szosy DK16.
_________________
Refert non fatigo et consolatoria calceamenta...
Harpagan http://www.harpagan.pl/rajd/
 
 
Waldemar_B 
Żądny przygód
czarny charakterWiek: 42
Dołączył: 11 Lip 2013
Posty: 227
Skąd: Allenstein
Wysłany: 2013-08-16, 09:49   

Pięknie! My się jutro z rodziną na kesze wybieramy.
_________________

 
 
Czesio1 
Administrator
Ojciec ProwadzącyWiek: 44
Dołączył: 07 Lip 2013
Posty: 13763
Wysłany: 2013-08-16, 12:43   Re: Odznaka Turystyki Pieszej OTP

Nietajenko napisał/a:

6. Na OTP zalicza się wycieczki piesze (1 km = 1 punkt) odbywane na terenach nizinnych i wymienionych terenach wyżynnych kraju: Góry Świętokrzyskie, Masyw Ślęży, Pogórze Karpackie i Sudeckie, Góry Stołowe, Opawskie i Kaczawskie oraz na terenach kotlin: Jeleniogórskiej, Kłodzkiej, Żywieckiej, Nowotarskiej i Sądeckiej.

O ile Świętokrzyskie jestem w stanie zrozumieć bo niektórzy podważają sensowność nazywania ich górami o tyle nie bardzo wiem czemu Stołowe zalicza się do OTP? Szlaki Stołowych są przecież i w odznace GOT.
_________________

Lepiej spróbować i wiedzieć, że się nie udało, niż żałować, że się nie spróbowało :-)
 
 
Milady 
PrzygodomaniakWiek: 30
Dołączyła: 09 Lip 2013
Posty: 1371
Skąd: Bezludna Wyspa
Wysłany: 2013-08-19, 09:56   

barttez napisał/a:
Brachu ale najpierw chyba trzeba się zapisać do PTTK ?


Popieram Nietajenkę. Nie trzeba być członkiem PTTK, aby zdobywać odznaki. Ja dopiero po zdobyciu dwóch odznak GOT zapisałam się do PTTK. Koszty są tak minimalne, a profitów sporo.
 
 
barttez 
Forowy Lektor


Wiek: 41
Dołączył: 13 Lip 2013
Posty: 1197
Skąd: lubelskie
Wysłany: 2013-08-20, 07:52   

A czy do odznaki można łączyć miasta zwiedzone pieszo
_________________

Aetas dulcissima adulescentia est
 
 
Lolo 
Zlotowicz
Szafa gra!Wiek: 18
Dołączył: 06 Cze 2014
Posty: 169
Skąd: Łodziownia
Wysłany: 2014-07-24, 20:51   odznaka OTP

Korzystając z okazji, że w mój wychowawca z klasy lubi wycieczki piesze, od 2012 roku przystąpiłem do rajdów pieszych organizowanych przez łódzki PTTK.
Uzyskując 60 pkt. zdobyłem odznakę popularną, która wygląda tak....

[gimg small=http://pansamochodzik.org.pl/przygoda/img_15035_20170112123731643.jpg medium=http://s28.postimg.org/hhfdk82bh/20140714_155913.jpg large=http://s28.postimg.org/hhfdk82bh/20140714_155913.jpg group=15035][/gimg]


Pozostałe są jeszcze przede mną.
[gimg small=http://pansamochodzik.org.pl/przygoda/img_15035_20170112123732588.jpg medium=http://s27.postimg.org/3x6vsl6cz/20140724_203534.jpg large=http://s27.postimg.org/3x6vsl6cz/20140724_203534.jpg group=15035][/gimg]

nie jestem zapisany w PTTK. Polecam takie działania w szkołach, można się czegoś ciekawego dowiedzieć o regionie w którym się mieszka.
_________________

 
 
Czesio1 
Administrator
Ojciec ProwadzącyWiek: 44
Dołączył: 07 Lip 2013
Posty: 13763
Wysłany: 2014-07-24, 20:59   Re: odznaka OTP

Lolo napisał/a:
Korzystając z okazji, że w mój wychowawca z klasy lubi wycieczki piesze, od 2012 roku przystąpiłem do rajdów pieszych organizowanych przez łódzki PTTK.
Uzyskując 60 pkt. zdobyłem odznakę popularną,

Szacuneczek Lolo. Kontynuuj zbieranie punktów, to zacna inicjatywa. :564:
Ja mam póki co dwie odznaki GOT, brakuje mi 39 punktów do małej srebrnej.
_________________

Lepiej spróbować i wiedzieć, że się nie udało, niż żałować, że się nie spróbowało :-)
 
 
Lolo 
Zlotowicz
Szafa gra!Wiek: 18
Dołączył: 06 Cze 2014
Posty: 169
Skąd: Łodziownia
Wysłany: 2014-07-24, 21:23   

Zbieram teraz do Małej Brązowej mam już 18 pkt. brakuje mi jeszcze 82 :roll:
_________________

 
 
TomaszK 
Forowy Badacz NaukowyWiek: 59
Dołączył: 09 Lip 2013
Posty: 6978
Wysłany: 2014-07-24, 21:38   

Wakacje dopiero się zaczęły, będziemy Cię dopingować.
_________________
 
 
Czesio1 
Administrator
Ojciec ProwadzącyWiek: 44
Dołączył: 07 Lip 2013
Posty: 13763
Wysłany: 2014-07-24, 22:04   

TomaszK napisał/a:
Wakacje dopiero się zaczęły, będziemy Cię dopingować.

TomaszKu, a wiesz, że za poniedziałkowy spacer nad Siklawicę należy Ci się 8 punktów GOT? :-)
_________________

Lepiej spróbować i wiedzieć, że się nie udało, niż żałować, że się nie spróbowało :-)
 
 
VdL 
ZlotowiczWiek: 49
Dołączył: 29 Maj 2014
Posty: 3805
Skąd: dokąd
Wysłany: 2014-07-24, 22:22   

grosz do grosza i będzie odznaka.
_________________
 
 
johny
ModeratorWiek: 47
Dołączył: 09 Lip 2013
Posty: 10245
Skąd: Łódź
Wysłany: 2014-07-29, 12:25   

Czesiu, a mnie ile? Po powrocie do Łodziowni od razu lecę kupić książeczkę! :-)
_________________
... To live is to die... - Cliff Burton
volenti non fit iniuria!
When you walk through a storm, Hold your head up high, And don`t be afraid of the dark. At the end of a storm, There`s a golden sky...
XIII VII III I V XX XIV 1

 
 
Czesio1 
Administrator
Ojciec ProwadzącyWiek: 44
Dołączył: 07 Lip 2013
Posty: 13763
Wysłany: 2014-07-29, 16:04   

johny napisał/a:
Czesiu, a mnie ile? Po powrocie do Łodziowni od razu lecę kupić książeczkę! :-)

Podlicze i podesle Ci skan jak wypelnic. Ale na popularna odznake jeszcze zabraknie.
_________________

Lepiej spróbować i wiedzieć, że się nie udało, niż żałować, że się nie spróbowało :-)
 
 
VdL 
ZlotowiczWiek: 49
Dołączył: 29 Maj 2014
Posty: 3805
Skąd: dokąd
Wysłany: 2014-07-29, 17:23   

Czesio1 napisał/a:
johny napisał/a:
Czesiu, a mnie ile? Po powrocie do Łodziowni od razu lecę kupić książeczkę! :-)

Podlicze i podesle Ci skan jak wypelnic. Ale na popularna odznakę jeszcze zabraknie.


na popularną GOTa potrzeba było 202pkt na OTP 60pkt.

johnny rowerkiem po Łęczycy i Tumie i będzie 10pkt.
Szkoda, że GOT i OTP nie można łączyć. :-D :-D :-D Byłoby szybciej, a wtedy......
[gimg small=http://pansamochodzik.org.pl/przygoda/img_15092_20170112123750133.jpg medium=http://s28.postimg.org/a2idendhp/medale.jpg large=http://s28.postimg.org/a2idendhp/medale.jpg group=15092][/gimg]
_________________
 
 
Czesio1 
Administrator
Ojciec ProwadzącyWiek: 44
Dołączył: 07 Lip 2013
Posty: 13763
Wysłany: 2014-07-29, 21:06   

van de loro napisał/a:

na popularną GOTa potrzeba było 202pkt

Hmmmm, ja mam inną punktację, taką jak tutaj:
http://www.cotg.pttk.pl/got/
Biorąc pod uwagę wiek johny'ego łapie się na przedział wiekowy 60 punktów na popularną.
_________________

Lepiej spróbować i wiedzieć, że się nie udało, niż żałować, że się nie spróbowało :-)
 
 
VdL 
ZlotowiczWiek: 49
Dołączył: 29 Maj 2014
Posty: 3805
Skąd: dokąd
Wysłany: 2014-07-29, 22:37   

Tak zapamiętałem punktację z lat 80tych, ale głowy nie dam.
_________________
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group. Template GreyBlue v 0.2 created by Nasedo.
Strona wygenerowana w 0.42 sekundy. Zapytań do SQL: 15